Wyniki finansowe

 

Wyniki finansowe Banku za 2016r.:

  • Opinia niezależnego biegłego rewidenta Zobacz opinię
  • Bilans banku i pozycje pozabilansowe według stanu na koniec 2016 roku Zobacz bilans
  • Rachunek zysków i strat według stanu na koniec 2016 roku Zobacz rachunek
  • Rachunek przepływów pieniężnych według stanu na koniec 2016 roku Zobacz rachunek
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym według stanu na koniec 2016 roku Zobacz zestawienie