Gwarancja FG POIR Biznesmax

 

Charakterystyka

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone odsetki.

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP, w tym projekty z efektem ekologicznym.

Parametry gwarancji:

 • Wysokość gwarancji – do 80% kwoty kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln EUR
 • Maksymalny okres obowiązywania gwarancji – do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu obrotowego odnawialnego: do 39 miesięcy
 • Prowizja za gwarancję – 0 %
 • Forma zabezpieczenia dla gwarancji – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Forma pomocy publicznej – pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna
 • Dopłata do oprocentowania kredytu objętego gwarancją może być udzielona przedsiębiorcy, jeśli kredyt został objęty gwarancją do dnia 31 grudnia 2023 r.;

Ze środków kredytu, zabezpieczonego gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną, mogą być finansowane koszty kwalifikowalne wykazane w planie projektu inwestycyjnego, które zostaną poniesione i udokumentowane przez przedsiębiorcę.

Więcej informacji na stronie BGK.

Korzyści

 • finansowanie kosztów w kwotach brutto (VAT);
 • bezpłatne korzystanie z gwarancji;
 • możliwość uzyskania lepszych warunków kredytowania w porównaniu do standardowej oferty banku;
 • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
 • możliwość finansowania projektów inwestycyjnych o charakterze innowacji proekologicznej z efektem ekologicznym.

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

Sprawdź także