Gwarancja FG POIR

 

Charakterystyka

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.

Parametry gwarancji:

 • Wysokość gwarancji – do 80% kwoty kredytu
 • Maksymalna kwota gwarancji – 2,5 mln EUR
 • Maksymalny okres obowiązywania gwarancji – do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń związanych z pomocą publiczną)
 • Prowizja za gwarancję – 0 %
 • Forma zabezpieczenia dla gwarancji – weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
 • Forma pomocy publicznej – pomoc de minimis lub regionalna pomoc inwestycyjna
 • Dopłata do odsetek nawet do 5 %, maksymalnie 3 lata

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:

 • kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R)

lub

 • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych innowacyjności.
Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Więcej informacji na stronie BGK.

Korzyści

 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,

 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,

 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,

 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),

 • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;

 • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);

 • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

Sprawdź także