Gwarancja ARiMR (RUG)

 

Charakterystyka

W dniu 12 sierpnia 2016 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa utworzyła Rejestr Upoważnionych Gwarantów (RUG). Instytucje finansowe umieszczone w RUG są uprawnione do udzielania gwarancji beneficjentom ARiMR. ARiMR honoruje gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe wystawione wyłącznie przez podmioty, które zostały zarejestrowane w RUG.

Bank Spółdzielczy w Białymstoku udziela gwarancji na poczet zabezpieczeń zdefiniowanych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylających rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005.

RUG będzie sukcesywnie uzupełniany o instytucje finansowe, z którymi ARiMR zawrze „Umowy o współpracy”.

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

Sprawdź także