Pomoc dla firm – program “Tarcza Finansowa PFR 1.0”

 

Tarcza finansowa to nowy program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej skierowany do ponad 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

Mikrofirmy (zatrudniające co najmniej 1 pracownika) oraz małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, które ucierpiały na skutek pandemii koronowirusa, otrzymają łatwo i szybko dostępną pomoc w postaci subwencji o łącznej wartości 100 mld zł (4,5% PKB). Jej celem jest poprawa płynności firm, kontynuacja ich działalności oraz utrzymanie miejsc pracy. Około 60 mld zł z tej kwoty może pozostać w firmach jako środki bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności po zakończeniu ograniczeń związanych z epidemią oraz zachowania miejsc pracy.

Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm

 • dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników,

 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,

 • do maksymalnej kwoty 324 tys zł (średnio ok 70-90 tys. zł) na 3 lata,

 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy.

Dla kogo?

 • dla przedsiębiorcy, który:

  • zatrudnia co najmniej 1 pracownika (z wyłączeniem właściciela) oraz nie więcej niż 9 pracowników, a jego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro;

  • który odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne;

 • beneficjent rzeczywisty korzystający ze wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r. ;

 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), przeznaczone na:

 • pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów – możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi – zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot – na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji.

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego? 

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla Mikrofirm obliczana jest jako iloczyn liczby zatrudnionych oraz kwoty bazowej subwencji.

Bazowa kwota subwencji zwrotnej w przeliczeniu na zatrudnionego uzależniona jest od wielkości spadku przychodów mikroprzedsiębiorcy. Takie rozwiązanie ma na celu dopasowanie wielkości wsparcia finansowego do skali potencjalnej utraty dochodu w związku ze spadkiem przychodów na skutek COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie zatrudnienie w sektorze mikroprzedsiębiorstw na poziomie około 3 pracowników zakłada się, że średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 72 – 96 tys. zł dla jednej mikrofirmy oraz maksymalnie do 324 tys zł.

 Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez mikroprzedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokość 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% wartości subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia;

 • dodatkowe 50% subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

 

Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm

 • dla firm zatrudniających od 10 do 250 pracowników,

 • finansowanie w postaci prostych subwencji wypłacanych za pośrednictwem banków,

 • do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata,

 • środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Dla kogo?

 • dla przedsiębiorcy, który:

  • zatrudnia od 10 do 249 pracowników, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

  • odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19 (spadek sprzedaży towarów lub usług w rozumieniu art. 15g ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568);

 • wobec przedsiębiorstwa nie zostało otwarte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo nie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne.

 • beneficjent rzeczywisty korzystający z wsparcia finansowego w ramach Programu posiada rezydencję podatkową na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i rozliczał podatki za ostatnie 2 lata obrotowe (jeżeli dotyczy) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

  Odejście od tej zasady możliwie jest wyłącznie w sytuacji zobowiązania Beneficjenta Programu do przeniesienia rezydencji podatkowej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 9 miesięcy od udzielenia pożyczki.

 • przedsiębiorca prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.

 • przedsiębiorca na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień udzielenia finansowania nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie nie jest uznawane za zaległość.

 Jakie są warunki finansowania?

Instrumentem finansowym Programu są subwencje zwrotne Polskiego Funduszu Rozwoju, przeznaczone na:

 • wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)

 • dopuszczalna spłata kredytów – możliwość wykorzystania subwencji na przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości pożyczki

 • rozliczenia z podmiotami powiązanymi – zakaz przeznaczania środków z subwencji na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa

 • zwrot – na warunkach określonych w Programie i umowie subwencji

Szczegółowe warunki wsparcia finansowego oraz zobowiązania Beneficjenta Programu określać będzie umowa subwencji. 

Jaka jest wysokość udzielanego wsparcia finansowego?

Maksymalna kwota subwencji zwrotnej w ramach Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR dla MŚP obliczana jest jako % wartości przychodów ze sprzedaży przedsiębiorcy za rok obrotowy 2019. Wysokość wsparcia wyrażona % przychodów ze sprzedaży zależy dodatkowo od skali spadku obrotów w związku z COVID-19.

Biorąc pod uwagę średnie przychody w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw na poziomie około 31,3 mln zł szacowana średnia wysokość wsparcia finansowego wyniesie około 1,9 mln zł dla jednego przedsiębiorstwa oraz maksymalnie do 3,5 mln zł.

 Jakie są warunki umorzenia subwencji?

Otrzymana przez przedsiębiorcę pożyczka preferencyjna może być umorzona do wysokości 75% na koniec 12 miesiąca kalendarzowego od dnia wypłaty pożyczki na następujących zasadach:

 • 25% pod warunkiem kontynuacji działalności;

 • 25% w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży;

 • dodatkowo 25% w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy.

Szczegółowe zasady zwrotu określi umowa pomiędzy Polskim Funduszem Rozwoju a Ministerstwem Rozwoju.

 

Jak skorzystać z Programu?

Według przyjętych założeń Polski Fundusz Rozwoju stosować będzie możliwie uproszczoną procedurę przyznawania finansowania, a procedura przyznawania wsparcia finansowego będzie możliwie automatyczna i w szczególności realizowana za pośrednictwem kanałów elektronicznych z wykorzystaniem oświadczeń składanych przez Beneficjenta Programu.

Wniosek o finansowanie dostępny jest w bankowości elektronicznej Naszego Banku – wystarczy zalogować się do serwisu i wypełnić udostępniony tam formularz wniosku:

 • jeżeli korzystasz z serwisu Internet Banking – wniosek dostępny jest pod ikoną Tarcza Antykryzysowa pod zakładką ŚWIADCZENIA,

 • jeżeli korzystasz z serwisu Internet Banking dla FIRM – wniosek dostępny jest pod ikoną Tarcza Antykryzysowa w zakładce WNIOSKI.

Po wypełnieniu i przesłaniu wniosku, decyzję o przyznaniu środków oraz ich wysokości podejmie PFR. Po wydaniu pozytywnej decyzji, Twój rachunek bieżący w Banku zostanie zasilony przyznaną kwotą subwencji.

Za złożenie i rozpatrzenie wniosku oraz przekazanie przyznanej subwencji nie są pobierane żadne opłaty i prowizje.

Wnioski odwoławcze:

Od 18 maja br. firmy, które otrzymały już subwencję, ale w kwocie niższej niż wnioskowana  mają możliwość złożenia wniosku odwoławczego – szczegóły tutaj

Ważna informacja na temat programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

31 lipca 2020 roku upływa termin przyjmowania wniosków o subwencje w ramach programu Tarcza Finansowa PFR dla mikro, małych i średnich firm.

Stosowanie do informacji przekazanych przez PFR informujemy, że:

 • do 31 lipca 2020 roku banki uczestniczące w programie przyjmują wnioski o subwencje,
 • do 14 sierpnia 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 30 września 2020 roku przyjmowane będą odwołania do wniosków złożonych do 31 lipca 2020 roku,
 • do 16 października 2020 roku przyjmowane będą zgłoszenia wyjaśniające (reklamacje) dla odwołań złożonych do 30 września 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie PFR.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

 • Upewnij się, że Bank posiada aktualne i zgodne z wpisem w rejestrze dane Twojej firmy;

 • Upewnij się, że posiadasz aktualne pełnomocnictwo do reprezentowana Twojej firmy i dysponowania środkami w Banku;

 • Upewnij się, że posiadasz aktywny dostęp, czyli login i hasło do serwisu bankowości internetowej;

 • Sprawdź, czy Twoja firma prowadziła działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

 • Przygotuj dane finansowe swojej firmy, w szczególności m.in. o wysokość obrotów gospodarczych w wybranych miesiącach oraz o liczbie zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełen etat (w tym zatrudnionych na umowy cywilnoprawne) – skorzystaj z opracowanej przez PFR instrukcji (kliknij tutaj)

 • Upewnij się, że nie masz zaległości z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.

UWAGA!

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR i jej wysokość są rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów (szczegóły tutaj).

 • deklaracje: VAT-7 za marzec br. i VAT-7K za I kwartał br. można składać już od 1 kwietnia 2020 r.

 • deklarację VAT-7 za kwiecień można złożyć już od 1 maja 2020 r.

Sprawdź szczegóły Programu wsparcia finansowego Tarcza Finansowa PFR – www.pfr.pl/tarcza

Przydatne dokumenty i informacje: