Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne WIBOR / EURIBOR / WIBID obowiązujące w miesiącu: maju 2023r.

Rodzaj stawki referencyjnej Sposób obliczania Stawka %
WIBOR 1M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 6,86%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 6,90%
WIBOR 3M kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)
6,90%
WIBOR 3M kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca 6,90%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 6,90%
WIBOR 3M kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek (ARiMR od 2015) 6,94%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 6,93%
WIBOR 12M średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek 7,58%
WIBOR 12M kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 7,10%
EURIBOR 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 2,9609%
WIBID 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 6,66%
WIBID 3M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 6,70%

Stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, publikowane na stronie internetowej administratora (kttps://gbwbenchmark.pl/), którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie.

Najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych znajdą Państwo na stronie SGB.

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
Stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
Stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej

*obowiązują od 08.09.2022r.