Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne WIBOR / EURIBOR / WIBID obowiązujące w miesiącu: grudzień 2023r.

Rodzaj stawki referencyjnej Sposób obliczania Stawka %
WIBOR 1M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 5,81%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 5,77%
WIBOR 3M kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)
5,78%
WIBOR 3M kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca 5,83%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 5,83%
WIBOR 3M kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek (ARiMR od 2015) 6,65%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 6,50%
WIBOR 12M średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek 7,58%
WIBOR 12M kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 7,10%
EURIBOR 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 3,8407%
WIBID 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 5,51%
WIBID 3M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 5,57%

Stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, publikowane na stronie internetowej administratora (kttps://gbwbenchmark.pl/), którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie.

Najważniejsze informacje na temat wskaźników referencyjnych znajdą Państwo na stronie SGB.

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej
Stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej
Stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli 5,80% w skali rocznej

*obowiązują od 05.10.2023r.