Stawki referencyjne

 

Podstawowe stawki referencyjne WIBOR / EURIBOR / WIBID obowiązujące w miesiącu: styczeń 2022r.

Rodzaj stawki referencyjnej Sposób obliczania Stawka %
WIBOR 1M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 1,98%
WIBOR 1M ostatnie kwotowanie poprzedniego miesiąca 2,23%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna wszystkich kwotowań z miesiąca kalendarzowego, poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek 2,35%
WIBOR 3M kwotowanie na dwa dni robocze przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca 2,51%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek 2,51%
WIBOR 3M kwotowanie z ostatniego dnia roboczego drugiego miesiąca kwartału, poprzedzającego kwartał naliczania odsetek (ARiMR od 2015) 2,06%
WIBOR 3M średnia arytmetyczna kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek 1,54%
WIBOR 12M kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy 0,25%
EURIBOR 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca -0,5963%
WIBID 1M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 1,78%
WIBID 3M średnia arytmetyczna z poprzedniego miesiąca 2,15%

Stawki WIBOR i WIBID ustalane są zgodnie z regulaminem dotyczącym wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID, publikowane na stronie internetowej administratora (kttps://gbwbenchmark.pl/), którym jest Giełda Papierów Wartościowych Benchmark SA z siedzibą w Warszawie.

Podstawowe stopy procentowe NBP*

Stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej
Stopa lombardowa 2,75% w skali rocznej
Stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej
Stopa redyskonta weksli 2,35% w skali rocznej

*obowiązują od 05.01.2022r.