Gwarancja de minimis BGK

 

Charakterystyka

de_minimis_czerwone_logo

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego (nieodnawialnego i odnawialnego, w tym także kredyt w rachunku bieżącym) lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

Gwarancja de minimis:

 • zabezpiecza do 60% kwoty kredytu
 • maksymalny okres obowiązywania gwarancji wynosi:

– 27 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych

– 99 miesięcy w przypadku kredytów inwestycyjnych

 • może mieć zastosowanie do kredytów udzielanych w PLN
 • nie obejmuje odsetek oraz innych kosztów związanych z kredytem
 • jest zabezpieczona wekslem własnym in blanco kredytobiorcy na rzecz BGK

KOMUNIKAT:

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK tj.:

 • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
 • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
 • maksymalny okresu gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r

Zmiany będą obowiązywać do 31 czerwca 2023 r. z możliwością ich przedłużenia.

Więcej informacji o programie gwarancji de minimis BGK dostępnych jest na stronie BGK.

Korzyści

 • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku
 • niskie koszty – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
 • stabilne zabezpieczenie
 • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku i BGK
 • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem prowadzonej działalności gospodarczej, z krótką historią kredytową oraz bez dostatecznych własnych zabezpieczeń

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.