Gwarancja de minimis BGK

 

Charakterystyka

de_minimis_czerwone_logo

Gwarancja de minimis jest wygodną formą zabezpieczenia kredytu obrotowego (nieodnawialnego i odnawialnego, w tym także kredyt w rachunku bieżącym) lub inwestycyjnego, umożliwiającą dostęp do finansowania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP), które spełniają definicję określoną w rozporządzeniu Komisji Europejskiej oraz posiadają zdolność kredytową.

KOMUNIKAT:

Zmiany zasad obejmowania kredytów gwarancjami de minimis przygotowane w celu zmniejszenia skutków pandemii COVID-19 z pakietu pomocowego BGK to.:

  • zwiększenie zakresu gwarancji do 80 proc. kwoty kredytu,
  • brak prowizji za udzielenie gwarancji,
  • maksymalny okresu gwarancji do 75 miesięcy dla kredytu obrotowego, do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego,
  • maksymalna kwota gwarancji 1,5 mln EUR dla gwarancji do 5 lat i 750 tys. EUR dla gwarancji powyżej 5 lat (jeżeli nie zostaną przekroczone maksymalne pułapy pomocy de minimis).

Z gwarancji mogą skorzystać firmy, które nie miały zaległości w ZUS, US – ale w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. gwarancja może zostać udzielona Kredytobiorcy, w odniesieniu do którego zidentyfikowano takie zaległości, o ile nie posiadał ich na dzień 1 lutego 2020 r.

Zmiany będą obowiązywać do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji o programie gwarancji de minimis BGK dostępnych jest na stronie BGK.

Korzyści

  • minimum formalności – gwarancja procesowana jest wraz z wnioskiem kredytowym w Banku
  • niskie koszty – brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji
  • stabilne zabezpieczenie
  • nieobciążanie własnego majątku – przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem, nie musi go zastawiać na rzecz Banku i BGK
  • możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem prowadzonej działalności gospodarczej, z krótką historią kredytową oraz bez dostatecznych własnych zabezpieczeń

Jak skorzystać?

Produkt dostępny jest we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie kredytu wraz z wymaganymi dokumentami oraz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.