Udziały członkowskie

 

Informacje na temat funduszy własnych Banku:

Fundusze własne Banku zapewniają stabilny rozwój oraz stanowią o bezpieczeństwie depozytów klientów. Na dzień 30.06.2021r. fundusze własne Banku wynosiły 77.015 tys. zł, z tego fundusz udziałowy netto stanowił 5.950 tys. zł. Działalność Banku Spółdzielczego w Białymstoku jest prowadzona w oparciu o polski kapitał – właścicielami są udziałowcy – osoby fizyczne i prawne. Na dzień 30.06.2021r. Bank Spółdzielczy w Białymstoku zrzeszał 2305 członków, którzy zadeklarowali 12 196 udziałów na łączną kwotę 6.098 tys. zł.

Udziałowcem – współwłaścicielem Banku może być każda osoba fizyczna lub prawna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkująca lub zatrudniona na terenie działania Banku.

Aby zostać członkiem Banku Spółdzielczego w Białymstoku należy wypełnić deklarację członkowską, zadeklarować udziały i wpłacić wpisowe:

  • osoby fizyczne 50 zł
  • osoby prawne  100 zł.

Wysokość jednego udziału to 500,00 zł. Członek BS może posiadać większą liczbę udziałów, jednak nie więcej niż 200 udziałów. Wszyscy udziałowcy mają równe prawa i obowiązki.

Członkowie Banku Spółdzielczego mają prawo między innymi do:

  • uczestniczenia w Zebraniu Przedstawicieli, Zebraniach Grup Członkowskich,
  • wybierania i być wybieranym do organów BS,
  • korzystania z kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji i poręczeń oraz innych usług świadczonych przez Bank,
  • udziału w nadwyżce bilansowej (zysku).

Z zysku za 2020 rok została dopisana dywidenda w wysokości 2,80% w stosunku rocznym.

Udziałowcy posiadający udziały w pełnej wysokości mogą podjąć dywidendę za rok 2020 lub przeznaczyć ją na zwiększenie posiadanych udziałów.