Wsparcie dla Kredytobiorców

 

Wakacje Kredytowe

Czy wiesz, że od dnia 1 sierpnia 2022 r. możesz zawiesić spłatę rat kredytu hipotecznego i skorzystać z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”) przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

 • masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej,
 • umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r., a termin jej zakończenia przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty,
 • wraz z wnioskiem złożysz oświadczenie, że zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wówczas:

 • od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty rat kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
 • w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
 • nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
 • przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty rat Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:

 • wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych – wraz z wnioskiem musisz złożyć oświadczenie, które to potwierdza (oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń),
 • jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców; w takim przypadku oświadczenie, że wniosek dotyczy nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, składa ten z Was, który spełnia ten warunek,
 • wniosek możesz złożyć elektronicznie – przez bankowość elektroniczną lub drogą mailową na wybrany adres e-mail: 

          1. wniosek.choroszcz@bs.bialystok.pl

          2. wniosek.dobrzyniewo@bs.bialystok.pl

          3. wniosek.grodek@bs.bialystok.pl

          4. wniosek.krynki@bs.bialystok.pl

          5. wniosek.michalowo@bs.bialystok.pl

          6. wniosek.tykocin@bs.bialystok.pl

          7. wniosek.zascianki@bs.bialystok.pl

          8. wniosek.suprasl@bs.bialystok.pl

          9. wniosek.oddzial_1@bs.bialystok.pl

        10. wniosek.oddzial_2@bs.bialystok.pl

        11. wniosek.filia_1@bs.bialystok.pl

        12. wniosek.filia_2@bs.bialystok.pl

        13. wniosek.filia_3@bs.bialystok.pl

        14. wniosek.filia_4@bs.bialystok.pl

        15. wniosek.filia_5@bs.bialystok.pl

lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszej placówce),

 • na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kilku rat kredytu, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 sierpnia 2022 r.,
 • maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty rat Twojego kredytu, wynosi:
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 sierpnia 2022 r. – 30 września 2022 r.,
  • 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 października 2022 r. – 31 grudnia 2022 r.,
  • 1 miesiąc (po 1 racie): w każdym kwartale w okresie 1 stycznia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.,
 • zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
 • zawieszenie spłaty rat kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz wszystkich terminów przewidzianych w Twojej umowie o zastosowany okres zawieszenia spłaty rat kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
 • w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
 • jeśli wcześniej na wniosek kredytobiorcy bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu na podstawie Ustawy,
 • jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na mocy postanowień ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty rat kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty rat kredytu.

Pobierz wniosek

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z oświadczeniem dot. zawarcia umowy o kredyt w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych (pdf)

Masz pytania?

Skontaktuj się telefonicznie lub e-mail z naszym Oddziałem / Filią. 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie wakacje-K_800x264.png

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o wsparciu Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać Kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Przysługuje im prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub \
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę w całości zadłużenia wobec Banku).

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, a utrata zatrudnienia nie nastąpiła z winy pracownika,
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe ,
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi jego kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Kredytobiorca składa w Banku, w którym zawarł umowę o kredyt mieszkaniowy.

Otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego, z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.
Spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę całkowitego zadłużenia. Kwotę wsparcia dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty – jeśli bez opóźnienia zostanie spłacone 100 rat, pozostałą część umarza się.

WSPARCIE:

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy,
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie,
 • polega na przekazywaniu przez BGK Bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy,
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie,
  a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:

 • jeśli zostało sprzedane mieszkanie lub dom, na które został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie została spłacona całość kredytu, można dostać pożyczkę na jego spłatę,
 • należy złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę pozostałego zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł,
 • przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku, w którym był kredyt,
 • Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miał kredyt, w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.
  Podstawowe informacje są opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
  Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w placówkach banku.