Wsparcie dla Kredytobiorców

 

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK) jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu zaciągniętego w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o wsparciu Kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy. Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Pomoc FWK mogą uzyskać Kredytobiorcy posiadający zobowiązanie z tytułu spłaty kredytu zabezpieczonego hipoteką, w związku z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Przysługuje im prawo skorzystania z pomocy finansowej ze środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK) w postaci:

 • zwrotnego wsparcia finansowego (dla osób spłacających kredyt mieszkaniowy, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej) lub \
 • pożyczki na spłatę zadłużenia (dla osób, które sprzedały kredytowaną nieruchomość, ale uzyskane środki nie pozwoliły na spłatę w całości zadłużenia wobec Banku).

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • w dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego, a utrata zatrudnienia nie nastąpiła z winy pracownika,
 • Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe ,
 • miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi jego kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
  1. w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwukrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj.  1.552,00 zł),
  2. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwukrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego Kredytobiorcy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1.200,00 zł na osobę).

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Kredytobiorca składa w Banku, w którym zawarł umowę o kredyt mieszkaniowy.

Otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego, z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.
Spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się po upływie 24 miesięcy od momentu zakończenia przekazywania wsparcia lub pożyczki na spłatę całkowitego zadłużenia. Kwotę wsparcia dzieli się na 144 równe i nieoprocentowane raty – jeśli bez opóźnienia zostanie spłacone 100 rat, pozostałą część umarza się.

WSPARCIE:

 • będzie wypłacane na okres wskazany we wniosku, ale nie dłuższy niż 36 miesięcy,
 • jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 2 000 zł miesięcznie,
 • polega na przekazywaniu przez BGK Bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań Kredytobiorcy,
 • okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 36 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. Kredytobiorca znalazł zatrudnienie,
  a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:

 • jeśli zostało sprzedane mieszkanie lub dom, na które został zaciągnięty kredyt mieszkaniowy, ale z uzyskanej kwoty nie została spłacona całość kredytu, można dostać pożyczkę na jego spłatę,
 • należy złożyć wniosek o pożyczkę na pełną kwotę pozostałego zadłużenia, ale nie wyższą niż 72 000 zł,
 • przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek Banku, w którym był kredyt,
 • Kredytobiorca zobowiązany jest dostarczyć umowy sprzedaży nieruchomości do Banku, w którym miał kredyt, w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.
  Podstawowe informacje są opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.
  Informacje o zasadach udzielania i wysokości wsparcia są dostępne w placówkach banku.