Wsparcie dla Kredytobiorców

 

Ustawowe "wakacje kredytowe"

Ustawowe „wakacje kredytowe”

Czy wiesz, że od 15 maja 2024 r. możesz ponownie zawiesić spłatę kredytu hipotecznego i skorzystać  z tzw. ustawowych „wakacji kredytowych”?

Na mocy zmienionej ustawy z 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (dalej „Ustawa”), przysługuje Ci prawo do złożenia wniosku o zawieszenie spłaty Twojego kredytu hipotecznego, jeśli:

• masz w naszym banku kredyt udzielony w walucie polskiej, w kwocie nie wyższej niż 1.2000.000 PLN (uprawnienie to nie dotyczy kredytów indeksowanych lub denominowanych do waluty innej niż PLN),
• Twoja umowa była zawarta przed 1 lipca 2022 r.,
• wraz z wnioskiem złożysz oświadczenia, że:

– zawieszenie dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych,

– średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD, tj. stosunku Twoich wydatków, związanych z obsługą miesięcznej raty kredytu podlegającego zawieszeniu, do miesięcznego dochodu Twojego gospodarstwa domowego, ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% (poniżej znajdziesz materiały, które pomogą Ci w wyliczeniu tego wskaźnika) albo

– na dzień złożenia wniosku o zawieszenie spłaty kredytu masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (przez które rozumie się także dzieci, nad którymi sprawujesz rodzinną pieczę zastępczą, dla których jesteś dotychczasową rodziną zastępczą lub które przebywają w prowadzonym przez Ciebie rodzinnym domu dziecka):

• w wieku do ukończenia 18 roku życia,
• w wieku do ukończenia 25 roku życia – w przypadku gdy Twoje dziecko uczy się w szkole lub studiuje,
• bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci mających orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wówczas:
• od dnia wpływu Twojego wniosku, w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie będziemy pobierać płatności wynikających z Twojej umowy o kredyt, tj. rat kapitałowo-odsetkowych oraz pozostałych opłat i prowizji z niej wynikających, z wyjątkiem powiązanych opłat z tytułu ubezpieczeń,
• w ciągu 21 dni od dnia wpływu wniosku poinformujemy Cię o otrzymaniu wniosku oraz o jego zrealizowaniu,
• po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu wyślemy do Ciebie aktualny harmonogram jego spłaty,
• nie pobierzemy żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie Twojego wniosku,
• przekażemy do Biura Informacji Kredytowej S.A. dane o zawieszeniu spłaty Twojego kredytu i wydłużonym okresie kredytowania, jaki powstał w wyniku tego zawieszenia.

Informacje o wniosku:
• wniosek przysługuje wyłącznie w stosunku do jednej umowy o kredyt hipoteczny, zawartej w celu zaspokojenia Twoich własnych potrzeb mieszkaniowych, gdy średnia arytmetyczna wartości wskaźnika RdD ustalona za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku, przekracza 30% lub gdy masz na utrzymaniu co najmniej troje dzieci spełniające warunki, które opisaliśmy wyżej, wraz
z wnioskiem musisz złożyć wymagane oświadczenia w tym zakresie – są one składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
• jeśli jesteś współkredytobiorcą, taki wniosek możesz złożyć samodzielnie – wystarczy, że poinformujesz o tym pozostałych współkredytobiorców, w takim przypadku oświadczenia wymagane przez bank składa ten z Was, który spełnia te warunki,
• wniosek możesz złożyć elektronicznie – drogą mailową na wybrany adres e-mail:
• wniosek.choroszcz@bs.bialystok.pl
• wniosek.dobrzyniewo@bs.bialystok.pl
• wniosek.grodek@bs.bialystok.pl
• wniosek.krynki@bs.bialystok.pl
• wniosek.michalowo@bs.bialystok.pl
• wniosek.tykocin@bs.bialystok.pl
• wniosek.zascianki@bs.bialystok.pl
• wniosek.suprasl@bs.bialystok.pl
• wniosek.oddzial_1@bs.bialystok.pl
• wniosek.oddzial_2@bs.bialystok.pl
• wniosek.filia_1@bs.bialystok.pl
• wniosek.filia_2@bs.bialystok.pl
• wniosek.filia_3@bs.bialystok.pl
• wniosek.filia_4@bs.bialystok.pl
• wniosek.filia_5@bs.bialystok.pl
lub pisemnie (pocztą lub osobiście w naszym oddziale),
• na jednym wniosku możesz starać się o zawieszenie spłaty kredytu na kilka okresów, a początek pierwszego okresu zawieszenia rozpoczyna się z dniem doręczenia do banku wniosku, nie wcześniej jednak niż 1 czerwca 2024 r.,
• maksymalny okres, na jaki możesz zawnioskować o zawieszenie spłaty Twojego kredytu, wynosi:
◦ 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 czerwca 2024 r. – 31 sierpnia 2024 r.,
◦ 2 miesiące (2 raty): w okresie 1 września 2024 r. – 31 grudnia 2024 r.,
• zawieszenie spłaty kredytu nie dotyczy rat wymagalnych na moment złożenia przez Ciebie wniosku,
• zawieszenie spłaty kredytu powoduje przedłużenie okresu kredytowania oraz terminu spłaty kredytu, przewidzianych w Twojej umowie, o zastosowany okres zawieszenia spłaty kredytu (bez konieczności aneksowania umowy),
• w każdym momencie masz prawo do rezygnacji ze złożonego wniosku,
• jeśli wcześniej – na wniosek kredytobiorcy – Bank zawiesił już w całości albo w części spłatę zobowiązań
z tytułu umowy o kredyt na warunkach innych niż określone w Ustawie, termin tego zawieszenia ulega skróceniu na mocy prawa z dniem doręczenia do banku wniosku o zawieszenie spłaty kredytu na podstawie Ustawy,
• jeśli korzystasz ze wsparcia w ramach pomocy udzielanej przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej), złożenie wniosku o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego skutkuje zawieszeniem przekazywania takiego wsparcia na rachunek spłaty Twojego kredytu; wsparcie ulegnie wznowieniu po ustaniu okresu zawieszenia spłaty kredytu (po wakacjach kredytowych).

Materiały do pobrania:

• Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu wraz z wymaganymi oświadczeniami (pdf)
• Materiały, które pomogą Ci między innymi w wyliczaniu wskaźnika RdD (pdf)

Masz pytania?
Skontaktuj się telefonicznie lub e-mail z naszym Oddziałem / Filią.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców (FWK)

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców jest pomocą dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego. Ze wsparcia mogą skorzystać również osoby, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz, pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni.

FWK utworzony został na mocy ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wsparciu kredytobiorców którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej . Wsparcie jest realizowane za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:
1. W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z Kredytobiorców posiada status bezrobotnego,
2. Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości przekraczającej 40 % dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe ,
3. Miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego, nie przekracza:
– w przypadku gospodarstwa jednoosobowego – dwuipółkrotności zwaloryzowanej zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (od 1 stycznia 2022 r. dwukrotność kwoty 776,00 zł, tj. 1 940,00 zł) ,
– w przypadku gospodarstwa wieloosobowego – iloczynu dwuipółkrotności kwoty wskazanej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, zwaloryzowanej zgodnie z przepisami tej ustawy i liczby członków gospodarstwa domowego (od 1 stycznia 2022 r. dwuipółkrotność kwoty 600,00 zł, tj. 1 500,00 zł na osobę).

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane:
1. jeżeli utrata zatrudnienia przez co najmniej jednego z kredytobiorców nastąpiła z winy pracownika;
2. jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie (chyba, że wsparcie nie jest już udzielane, a okres jego udzielania nie przekroczył 39 miesięcy. W takim przypadku łączny okres wsparcia przyznanego kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego nie może przekroczyć 40 miesięcy);
3. jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub kredyt mieszkaniowy został spłacony;
4. za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy;
5. kredytodawca powziął informację o upadłości konsumenckiej jednego z kredytobiorców;
6. kredytodawca powziął informację o prowadzonej egzekucji z nieruchomości, będącej przedmiotem kredytu mieszkaniowego;
7. w przypadku zbycia nieruchomości sfinansowanej kredytem mieszkaniowym.
8. jeżeli w dniu złożenia wniosku kredytobiorca:
• jest właścicielem innego mieszkania lub domu lub był nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
• posiada  inne spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiada takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy;
• ma inne roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

WSPARCIE:
• wypłacane jest przez okres nie dłuższy niż 40 miesięcy.
• jego kwota ustalana jest indywidualnie w zależności od wysokości miesięcznej raty kredytu mieszkaniowego, lecz nie może być wyższa niż 3 000,00 zł miesięcznie.
• polega na przekazywaniu bankowi, który udzielił kredytu mieszkaniowego, kwoty przeznaczonej na spłatę zobowiązań kredytobiorcy.
• okres jego przekazywania może być krótszy, jeżeli przed terminem 40 miesięcy wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie wsparcia (np. kredytobiorca znalazł zatrudnienie, a posiadanie statusu osoby bezrobotnej było warunkiem otrzymania wsparcia).

POŻYCZKA NA SPŁATĘ ZADŁUŻENIA:
• Jeżeli kredytobiorca sprzedał nieruchomość sfinansowaną kredytem mieszkaniowym, ale z uzyskanej kwoty nie spłacił tego kredytu w całości, może wnioskować o pożyczkę na jego spłatę. Kredytobiorca może złożyć wniosek o pożyczkę na kwotę zadłużenia, nie wyższą jednak niż 120 000,00 zł. Przyznana kwota jest wpłacana w całości na rachunek banku, który udzielił kredytu.
• Ważne: Kredytodawca ma obowiązek dostarczyć umowę sprzedaży nieruchomości do banku, w którym ma kredyt, w terminie 14 dni od dnia sprzedaży.

PROMESA
• Kredytobiorca może zgłosić się do swojego banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia, czyli promesę. Musi jednak wcześniej zawrzeć przedwstępną umowę sprzedaży kredytowanego domu lub mieszkania.

Otrzymane „wsparcie” zostaje przeznaczone na spłatę zadłużenia kredytu mieszkaniowego, z kolei „pożyczka” pokrywa zobowiązanie kredytowe przy sprzedaży nieruchomości.
Spłatę otrzymanego wsparcia lub otrzymanej pożyczki na spłatę zadłużenia rozpoczyna się po 2 latach od zaprzestania wypłat wsparcia przez BGK. Zwrot następuje w 200 równych nieoprocentowanych ratach miesięcznych – jeśli bez opóźnienia zostaną spłacone 134 raty, to pozostała część zostaje umorzona (66 rat).

Wniosek o wsparcie lub pożyczkę na spłatę zadłużenia Kredytobiorca składa w Banku, w którym zawarł umowę o kredyt mieszkaniowy.

Podstawowe informacje są opublikowane na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

 

Masz pytania?Skontaktuj się z naszym Oddziałem / Filią.