Ważna informacja dla Beneficjentów subwencji PFR

 
2020-10-20

Zgodnie z Umową Subwencji i Regulaminem Programu PFR przypominamy o obowiązku przedstawienia w Banku dokumentów potwierdzających, że osoba, która zawarła Umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu Beneficjenta była odpowiednio uprawniona do jego reprezentowania.

W zależności od sytuacji są to:

  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu/pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego

lub

  • wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Pełnomocnictwo i informacja odpowiadająca aktualnemu/pełnemu odpisowi z Krajowego Rejestru Sądowego lub Pełnomocnictwo i wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

lub

  • Oświadczenie Beneficjenta.

 

Wzory pełnomocnictwa i oświadczenia stanowią załączniki nr 2 i 3 do Regulaminu Programu PFR (wzór pełnomocnictwa – str. 62, wzór oświadczenia – str. 64).

Odpowiednie dokumenty należy przedstawić w Banku osobiście lub przesłać do Banku pocztą w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2020 r.

W przypadku niedopełnienia ww. obowiązku konsekwencją może być wypowiedzenie Umowy przez Fundusz i obowiązek zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania przez Beneficjenta warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

Więcej na temat obsługi procesu składania pełnomocnictw i oświadczeń oraz wymogach PFR w tym zakresie zawarto tutaj .

W celu usprawnienia procesu weryfikacji zachęcamy do jak najwcześniejszego składania dokumentów.

Zachęcam również do zapoznania się z listem podsumowującym działania Polskiego Funduszu Rozwoju.