Lokata Skarbonka Plus zakładana do 31.10.2021r.

 

Charakterystyka

 • Promocyjna lokata z systematycznymi dopłatami dedykowana osobom fizycznym powyżej 13 roku życia, zakładana w Placówkach Banku
 • Okres umowny lokaty wynosi 36 miesięcy
 • Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego
 • Klient deklaruje kwotę dopłaty, którą będzie zasilał rachunek lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym okresu umownego; kwota ta jest stała i nie może ulec zmianie w czasie trwania okresu umownego
 • Z rachunku lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat
 • Dopłaty do lokaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej w kasie Banku lub w formie bezgotówkowej z rachunku prowadzonego w Banku
 • Po upływie okresu lokaty kapitał wraz z należnymi odsetkami, stanowiącymi sumę odsetek za poszczególne okresy (miesiące kalendarzowe) przekazany zostanie na prowadzony w Banku i wskazany przez Klienta rachunek oszczędnościowy / oszczędnościowo – rozliczeniowy
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • Doskonałe narzędzie umożliwiające oszczędzanie nawet niewielkich kwot
 • Atrakcyjne oprocentowanie środków przy spełnieniu warunku systematyczności zadeklarowanych dopłat
 • 36 miesięczny termin lokaty, pozwalający na zaoszczędzenie w tym czasie kwot na wyznaczone cele
 • Limit 3 lokat dla jednego Klienta
 • Możliwość ustanowienia bezpłatnego zlecenia stałego z innego rachunku prowadzonego w Banku celem dochowania warunku systematyczności wpłat

Jak otworzyć lokatę?

 • Lokata dostępna jest w Placówkach Banku
 • Warunkiem otwarcia i prowadzenia lokaty jest:
  • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo – rozliczeniowego
  • dokonanie pierwszej wpłaty na rachunek lokaty w kwocie nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż maksymalna (minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek lokaty wynosi 1000,00 PLN, a maksymalna 5.000,00 PLN)
  • zadeklarowanie wysokości comiesięcznych dopłat do rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego, w kwocie nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż maksymalna (minimalna kwota zadeklarowanej dopłaty do rachunku lokaty wynosi 100,00 PLN, a maksymalna 1.000,00 PLN)
 • Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport)

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie środków na lokacie jest zmienne i zależne od stawek rynku międzybankowego. Oprocentowanie ustalane jest w trakcie trwania lokaty osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego i wynosi:
  • dla lokat zakładanych od 16.03.2020r. do 14.02.2021r. w stosunku rocznym: WIBID 3M* +1,99 p.p., pod warunkiem dokonywania comiesięcznych dopłat do rachunku lokaty w zadeklarowanej kwocie;
  • dla lokat zakładanych od 15.02.2021r. w stosunku rocznym: WIBID 3M* + 1,10 p.p., pod warunkiem dokonywania comiesięcznych dopłat do rachunku lokaty w zadeklarowanej kwocie.
 • W przypadku niedotrzymania warunku systematyczności dopłaty do rachunku lokaty zadeklarowanej kwoty, oprocentowanie całej kwoty (wraz z dopłatą) w tym miesiącu kalendarzowym wyniesie:
  • w przypadku lokat zakładanych od 16.03.2020r. do 14.02.2021r. 1/5 stawki oprocentowania podstawowego (tj. WIBID 3M* + 1,99 p.p.);
  • w przypadku lokat zakładanych od 15.02.2021r. 1/10 stawki oprocentowania podstawowego (tj. WIBID 3M* + 1,10 p.p.).
 • Oprocentowanie lokat zakładanych od 15.02.2021r. w miesiącu grudniu 2021r. wynosi 2,49 %

 

Sprawdź także