Lokata z systematycznymi dopłatami SKARBONKA

 

Charakterystyka

 • Promocyjna lokata z dopłatami dedykowana osobom fizycznym powyżej 13 roku życia, zakładana w Placówkach Banku
 • Lokaty zakładane w okresie od 20.05.2019r. do 30.11.2019r.
 • Okres umowny lokaty wynosi 12 miesięcy
 • Lokata nie odnawia się automatycznie po upływie okresu umownego
 • Klient deklaruje kwotę dopłaty, którą będzie zasilał rachunek lokaty w każdym miesiącu kalendarzowym okresu umownego; kwota ta jest stała i nie może ulec zmianie w czasie trwania okresu umownego
 • Z rachunku lokaty nie dokonuje się częściowych wypłat
 • Dopłaty do lokaty mogą być wnoszone w formie gotówkowej w kasie Banku lub w formie bezgotówkowej z rachunku prowadzonego w Banku
 • Po upływie okresu lokaty kapitał wraz z należnymi odsetkami, stanowiącymi sumę odsetek za poszczególne okresy (miesiące kalendarzowe) przekazany zostanie na prowadzony w Banku i wskazany przez Klienta rachunek oszczędnościowy / oszczędnościowo – rozliczeniowy
 • Możliwość złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
 • Doskonałe narzędzie umożliwiające oszczędzanie nawet niewielkich kwot
 • Atrakcyjne oprocentowanie środków przy spełnieniu warunku systematyczności zadeklarowanych dopłat
 • Roczny termin lokaty, pozwalający na zaoszczędzenie w tym czasie kwot na wyznaczone cele
 • Możliwość ustanowienia bezpłatnego zlecenia stałego z innego rachunku prowadzonego w Banku celem dochowania warunku systematyczności wpłat

Jak otworzyć lokatę?

 • Lokata dostępna jest w Placówkach Banku
 • Warunkiem otwarcia i prowadzenia lokaty jest:
  • posiadanie w Banku rachunku oszczędnościowego lub oszczędnościowo – rozliczeniowego
  • dokonanie pierwszej wpłaty na rachunek lokaty w kwocie nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż maksymalna (minimalna kwota pierwszej wpłaty na rachunek lokaty wynosi 500,00 PLN, a maksymalna 10.000,00 PLN)
  • zadeklarowanie wysokości comiesięcznych dopłat do rachunku lokaty w trakcie trwania okresu umownego, w kwocie nie niższej niż minimalna i nie wyższej niż maksymalna (minimalna kwota zadeklarowanej dopłaty do rachunku lokaty wynosi 100,00 PLN, a maksymalna 10.000,00 PLN)
 • Aby założyć lokatę należy zgłosić się do Placówki Banku z ważnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty, tymczasowy dowód osobisty, karta stałego pobytu, karta tymczasowego pobytu, paszport)

Oprocentowanie

 • Lokata oprocentowana jest stałą stopą procentową wynoszącą w dniu wniesienia wkładu 2,50% w stosunku rocznym, pod warunkiem dokonywania comiesięcznych dopłat do rachunku lokaty w zadeklarowanej kwocie
 • W przypadku niedotrzymania warunku systematyczności dopłaty do rachunku lokaty zadeklarowanej kwoty, oprocentowanie całej kwoty (wraz z dopłatą) w tym miesiącu kalendarzowym wyniesie 1/2 stawki oprocentowania podstawowego, tj. 1,25% w stosunku rocznym

Sprawdź także