Gwarancje bankowe

 

Charakterystyka

Gwarancje bankowe skutecznie zabezpieczają transakcje handlowe, dzięki czemu firma staje się wiarygodnym partnerem biznesowym.

Z gwarancji bankowej można skorzystać, m.in.:

 • uczestnicząc w przetargach
 • chcąc otrzymać zaliczkę, na poczet produkcji/dostawy
 • będąc wykonawcą inwestycji/dostawcą usług
 • kupując towary/usługi
 • wynajmując lokale/powierzchnie biurowe/dzierżawiąc grunty rolne
 • importując lub eksportując produkty objęte akcyzą, cłem.

Oferta Banku obejmuje następujące, główne rodzaje gwarancji bankowych:

 • przetargowa (wadialna) – zastępuje wadium gotówkowe
 • zwrotu zaliczki – umożliwia otrzymanie zaliczki na poczet produkcji/dostawy
 • należytego wykonania umowy – zabezpiecza należytą realizację kontraktu/umowy
 • rękojmi – zabezpiecza zobowiązania z tytułu usunięcia wad i usterek lub gwarancji jakości
 • zapłaty za zakupione towary / wykonane usługi – polepsza pozycję negocjacyjną w zakresie terminów płatności
 • czynszowa – zabezpiecza umowy najmu lokali /powierzchni biurowych
 • celna, akcyzowa — zabezpieczenie dla organów celnych (Izb Celnych / Urzędów Celnych), np. jeśli importujesz lub eksportujesz produkty objęte akcyzą, cłem.

Korzyści

Katalog korzyści jest zróżnicowany w zależności od rodzaju gwarancji bankowej i może dotyczyć w szczególności:

 • dodatkowe uwiarygodnienie firmy jako partnera biznesowego
 • uniknięcie konieczności angażowania własnych środków finansowych (np. w formie kaucji) tytułem zabezpieczenia wadium, czy też należytego wykonania umowy.

Jak skorzystać

Gwarancje bankowe dostępne są we wszystkich Oddziałach i Filiach Banku Spółdzielczego w Białymstoku.

Wystarczy zgłosić się do jednej z Naszych Placówek oraz złożyć wniosek o udzielenie gwarancji wraz z wymaganymi dokumentami.

Gwarantujemy miłą i fachowa obsługę oraz szybką decyzję kredytową.

Sprawdź także