Mieszkaniowy rachunek powierniczy

 

Charakterystyka

 • Celem prowadzenia mieszkaniowego rachunku powierniczego jest ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
 • Posiadaczem mieszkaniowego rachunku powierniczego jest deweloper
 • Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywców, na cele określone w umowie deweloperskiej, Bank prowadzi dwa rodzaje mieszkaniowych rachunków powierniczych: otwarte i zamknięte
 • Przy rachunku otwartym wypłata środków deweloperowi następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Przy rachunku zamkniętym wypłata dokonywana jest po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego
 • Środki każdego nabywcy objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Korzyści

 • Możliwość wyboru przez dewelopera rodzaju mieszkaniowego rachunku powierniczego: otwarty lub zamknięty
 • Brak opłat za wpłaty i wypłaty z rachunku
 • Każdy nabywca wpłaca środki na indywidualne, dedykowane konto techniczne

Jak otworzyć konto

Warunkiem otwarcia rachunku jest posiadanie przez dewelopera rachunku bieżącego w Banku.

Deweloper składa:

 • Wniosek o otwarcie rachunku,
 • Komplet dokumentów dotyczących przedsięwzięcia deweloperskiego

Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji, wykonanej przez uprawniony podmiot zewnętrzny, wydawana jest decyzja dotycząca otwarcia rachunku. Pozytywna decyzja uprawnia Bank do zawarcia umowy na prowadzenie i obsługę mieszkaniowego rachunku powierniczego.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także