Rachunek walutowy

 

Charakterystyka

 • Rachunek bieżący / pomocniczy prowadzony w EUR, USD lub GBP, płatny na każde żądanie
 • Służy do gromadzenia środków pieniężnych w walutach wymienialnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością
 • Zarządzanie finansami w dowolnym miejscu i czasie poprzez bankowość elektroniczną (Internet Banking, Internet Banking dla Firm)
 • Realizacja przelewów zagranicznych w walucie, w której prowadzony jest rachunek

Korzyści

 • 0 zł za otwarcie rachunku
 • Możliwość dokonywania wpłat i wypłat w formie gotówkowej oraz bezgotówkowej (w walucie polskiej oraz wymienialnej uwzględnianej w tabeli walut)
 • dostęp do rachunku przez Internet Banking (smartfon, tablet, laptop, komputer stacjonarny), Internet Banking dla Firm

Jak otworzyć konto

Otwarcie rachunku następuje po złożeniu w Banku:

 • Wniosku o otwarcie i prowadzenie rachunku
 • Dokumentów określających status prawny Klienta oraz ogólne zasady jego reprezentacji
 • Dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON

Następnie Klient podpisuje umowę o prowadzenie rachunku, składa wzór podpisu oraz odcisk pieczątki używanej w Banku na karcie wzorów podpisów.

Oprocentowanie

 • Oprocentowanie zmienne 0,00% w skali roku ustalane decyzją Zarządu Banku

Sprawdź także